วศ. ม.มหิดล คิดค้นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทีมวิศวกรรมเครื่องกล ม.มหิดล ประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” ช่วยลดความเสี่ยงจากการยกหรือพยุงผู้ป่วยอัมพาตอย่างไม่ถูกวิธี และมีรางวัลการันตีจากกรุงโซล ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมนักศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “อุปกรณ์เพื่อชวยยกเคลื่อนยายผู้ป่วยอัจฉริยะ”

จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ผศ.ดร.พรทิพย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการยก หรือการพยุงผู้ป่วยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ นอกจากนั้นพนักงานผู้ให้บริการอาจมีความ เสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเกิดจากการทํางาน (Occupational Disease) ได้ อาทิ อาการปวดหลัง หรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก ดังนั้น การนําอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีทางด้านคลินิก เข้ามาช่วยสนับสนุนในการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะช่วยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทํางานได้ “อุปกรณ์เพื่อช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัจฉริยะ” จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยลดภาวการณ์เสี่ยงของโรคที่อาจเกิดจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และช่วยลดผลกระทบต่อผู้ป่วยอันเกิดจากการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังช่วยลดเวลาในการทํางานและลดจํานวนบุคลากรในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันโรคอันจากการทํางานของผู้ให้บริการได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth