นายกฯ ประชุมสุดยอดอาเซียน เสนอแนวทางความร่วมมือเน้นเชิงยุทธศาสตร์

ฟิลิปปินส์ 14 พ.ย. – ประเทศไทยเสนอแนวทางความร่วมมือต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และประเทศคู่เจรจา เน้นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างทั่วถึง และยั่งยืน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วันสุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 โดยที่ประชุมได้ชื่นชมความสำเร็จของกรอบความร่วมมือในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พร้อมสนับสนุน

ให้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออก พัฒนาแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน+3 โดยใช้ประโยชน์จากการตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคมอาเซียน เพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนในอาเซียนให้มากขึ้น เพื่อยกระดับเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก บนพื้นฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจโลก

ส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา สมัยพิเศษ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมรัฐบาลแคนาดาที่เพิ่มความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสนอให้เร่งเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม บนพื้นฐานหลักกฎหมาย และผลประโยชน์ร่วมกัน

สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-อียู มีความก้าวหน้าหลายด้าน เช่น การจัดทำแผนงานอาเซียน-อียู ด้านการค้า การลงทุน การเจรจาความตกลงการขนส่งทางอากาศแบบครอบคลุม เพื่อให้ความร่วมมือเดินหน้าสู่เป้าหมาย เสนอให้อาเซียนและอียู ร่วมส่งเสริมภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของมนุษย์และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะดำเนินนโยบายในเรื่องใด

ขณะที่การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 ซึ่งมีผู้นำประเทศอาเซียน และผู้นำ จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ เข้าร่วม โดยผู้นำสหรัฐขอลาประชุม เนื่องจากมีภารกิจต้องเดินทางกลับก่อน นายกรัฐมนตรีเน้นในที่ประชุม ขอให้ใช้เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ โดยทุกประเทศร่วมมือกันเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินให้มากขึ้น ผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญให้ทั่วถึง รวมทั้งบริหารจัดการปัญหาและความท้าทายด้านความมั่นคง และอาชญากรรมทางไซเบอร์
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 อย่างเป็นทางการ และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้แก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.